خانه / مذهبی / بررسی رابطۀ سبک‌ تفکر بخش های چهارگانۀ مغزی با مهارت های مدیران در دانشگاه اسلامی

بررسی رابطۀ سبک‌ تفکر بخش های چهارگانۀ مغزی با مهارت های مدیران در دانشگاه اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر چهار بخش مغز بوده است. روش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران دانشگاه پیام نور است که نمونه‌گیری بر اساس روش تمام‌شماری برابر با 158 نفر می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامۀ سنجش تسلط بخش های مغزی هرمن با 60 گویه و پرسشنامۀ سنجش مهارت های مدیران با 24 گویه است که ضریب پایایی آنها به ترتیب با روش آلفای کرونباخ 0/81 و 0/84در حد مطلوب به دست آمد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. اهمّ یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تسلط سبک تفکر تحلیلی یک‌چهارم مغزی الف و مهارت های مدیران، رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ بین سبک تفکر بین فردی یک‌چهارم مغزی ج و مهارتهای مدیران، رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و بین سبک تفکر خلاق یک‌چهارم مغزی د با مهارت های مدیران، رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ ولی بین سبک تفکر با توالی یک‌چهارم مغزی ب با مهارت مدیران، رابطه وجود ندارد. نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطۀ معناداری بین تسلط سبک تفکر تحلیلی یک‌چهارم مغزی الف، تسلط سبک تفکر بین فردی یک‌چهارم مغزی ج و بین تسلط سبک تفکر خلاق یک‌چهارم مغزی د و مهارت های مدیران وجود دارد، به طوری که هر چه سبک تفکر بخشهای مغزی الف، ج و د غالب باشد، مهارت های مدیران بهبود خواهد یافت؛ ولی بین سبک تفکر با توالی یک‌چهارم مغزی ب و مهارت مدیران رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه ها: تسلط بخش های مغزی؛ مهارت های مدیران؛ سبک های تفکر؛ مدیران دانشگاه

نویسنده:

بهاره عزیزی نژاد: دکترای مدیریت آموزشی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی – دوره 5، شماره 12، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

تجمع بامدادی دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به FATF +عکس

به گزارش اخبار مذهبی مصلی به نقل از مشرق، جمعی از دانشجویان انقلابی دانشگاههای تهران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *